Každá organizácia od zamestnanca očakáva excelentný výkon a dobré pracovné správanie. Organizácia zisťuje, hodnotí a koriguje výkon a pracovné správanie zamestnanca a zamestnanec dostáva spätnú väzbu o svojom fungovaní v organizácii. Je to trvalý proces. Začína v momente prijatia zamestnanca do pracovného pomeru a končí odchodom zamestnanca z organizácie. Sústavné riadenie a hodnotenie zamestnancov je dôležitým predpokladom úspešnej personálnej práce.

Riadenie výkonnosti je spoločný proces, nepretržitý dialóg, sústavné posudzovanie a skúmanie. Zameriava sa nielen na dosahovanie cieľov a napĺňanie kvantitatívnych ukazovateľov, ale v rovnakej miere aj na hodnoty a správanie zamestnanca.

V tejto súvislosti riešime kľúčové funkcie HR manažmentu ako

  • plánovanie budúceho výkonu, jeho rozvoj a zdokonaľovanie,
  • hodnotenie práce a pracovného správania,
  • zisťovanie toho, ako zamestnanec vykonáva svoju prácu, ako plní úlohy a požiadavky pracovného miesta a aké je jeho pracovné správanie,
  • produktivita práce,
  • nastavenie kritérií hodnotenia,
  • používanie vhodných metód,
  • samotný proces hodnotenia,
  • diskusia o výsledkoch hodnotenia so zamestnancami, hodnotiaci rozhovor,
  • spoločné hľadanie ciest k zlepšeniu pracovného výkonu a realizácia nápomocných opatrení.

Výsledkom našej spoločnej snahy je dosahovanie cieľov organizácie, lepšia pracovná atmosféra bez zbytočného napätia, ako aj hodnotenia, ktoré budú zamestnanci považovať za prínosné a dôležité.

 

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť workshopov Accelium PRO. Je to niečo nové, ale zároveň veľmi atraktívne, nielen pre mladú generáciu nastupujúcu na trh práce. Viem si predstaviť, že sa Accelium PRO môže stať nielen účinným nástrojom rozvoja, ale aj oddychovkou od pomerne vyčerpávajúceho pracovného tempa. A popritom podvedome rozvíjate svoje manažérske zručnosti. Je to proste škola hrou. :-)" – Lucia Mitanová (HR Manager, Fekollini)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok