• Dizajn / redizajn architektúry a procesov riadenia ľudských zdrojov vo firme zahŕňa postupnosť krokov:
  • Popis a analýza procesov
  • Hodnotenie ich výkonnosti
  • Definovanie požiadaviek
  • Optimalizácia cieľov
  • Definovanie príležitostí na zlepšenie
  • Zdokonaľovanie procesov
  • Realizácia nových procesov v praxi

   

  Optimalizovať možno prakticky všetky procesy, ktoré sú funkciami HR manažmentu a iné:

  • Plánovanie, používané metódy plánovania – plánovanie všetkých činností, ako plánovanie získavania uchádzačov o obsadenie pracovného miesta a plánovanie výberu z uchádzačov, plánovanie vzdelávania, hodnotenia pracovníkov, plánovanie internej a externej mobility, plánovanie odmeňovania.
  • Získavanie a výber zamestnancov – nastavenie kritérií a voľba prediktorov, priebeh samotného procesu náboru a výberu, používané modely a metódy, hodnotenie účinnosti.
  • Prijímanie a adaptácia pracovníkov – proces prijímania nových pracovníkov, druhy pracovného pomeru, priebeh adaptácie, adaptačný plán, používanie rôznych metód.
  • Riadenie výkonu a výkonnosti.
  • Hodnotenie práce a pracovného správania, produktivita práce, nastavenie kritérií hodnotenia, používanie vhodných metód.
  • Mobilita zamestnancov, penzionovanie a uvoľňovanie z pracovného pomeru, zmena kariéry, preradenie, povýšenie, prechod na nižšiu kariérnu pozíciu, znižovanie stavu zamestnancov, fluktuácia zamestnancov.
  • Odmeňovanie – mzdová politika a systém odmeňovania, používanie rôznych metód, mzdové formy, odmeny mimomzdového charakteru (benefity).
  • Pracovné miesto – obsah práce, pracovný postup, pracovné prostredie, vykonanie analýzy pracovného miesta: popis práce a špecifikácia požiadaviek na držiteľa pracovného miesta, fyzikálne a socio-psychologické podmienky pracovného miesta.
  • Starostlivosť o zamestnancov.
  • Riadenie talentov, rozvoj lídrov.
  • Optimalizácia organizačnej štruktúry.

  Budovanie zamestnávateľskej značky.

 

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť workshopov Accelium PRO. Je to niečo nové, ale zároveň veľmi atraktívne, nielen pre mladú generáciu nastupujúcu na trh práce. Viem si predstaviť, že sa Accelium PRO môže stať nielen účinným nástrojom rozvoja, ale aj oddychovkou od pomerne vyčerpávajúceho pracovného tempa. A popritom podvedome rozvíjate svoje manažérske zručnosti. Je to proste škola hrou. :-)" – Lucia Mitanová (HR Manager, Fekollini)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok