Každá organizácia od zamestnanca očakáva excelentný výkon a dobré pracovné správanie. Organizácia zisťuje, hodnotí a koriguje výkon a pracovné správanie zamestnanca a zamestnanec dostáva spätnú väzbu o svojom fungovaní v organizácii. Je to trvalý proces. Začína v momente prijatia zamestnanca do pracovného pomeru a končí odchodom zamestnanca z organizácie. Sústavné riadenie a hodnotenie zamestnancov je dôležitým predpokladom úspešnej personálnej práce.

Riadenie výkonnosti je spoločný proces, nepretržitý dialóg, sústavné posudzovanie a skúmanie. Zameriava sa nielen na dosahovanie cieľov a napĺňanie kvantitatívnych ukazovateľov, ale v rovnakej miere aj na hodnoty a správanie zamestnanca.

V tejto súvislosti riešime kľúčové funkcie HR manažmentu ako

  • plánovanie budúceho výkonu, jeho rozvoj a zdokonaľovanie,
  • hodnotenie práce a pracovného správania,
  • zisťovanie toho, ako zamestnanec vykonáva svoju prácu, ako plní úlohy a požiadavky pracovného miesta a aké je jeho pracovné správanie,
  • produktivita práce,
  • nastavenie kritérií hodnotenia,
  • používanie vhodných metód,
  • samotný proces hodnotenia,
  • diskusia o výsledkoch hodnotenia so zamestnancami, hodnotiaci rozhovor,
  • spoločné hľadanie ciest k zlepšeniu pracovného výkonu a realizácia nápomocných opatrení.

Výsledkom našej spoločnej snahy je dosahovanie cieľov organizácie, lepšia pracovná atmosféra bez zbytočného napätia, ako aj hodnotenia, ktoré budú zamestnanci považovať za prínosné a dôležité.

 

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok