• Dizajn / redizajn architektúry a procesov riadenia ľudských zdrojov vo firme zahŕňa postupnosť krokov:
  • Popis a analýza procesov
  • Hodnotenie ich výkonnosti
  • Definovanie požiadaviek
  • Optimalizácia cieľov
  • Definovanie príležitostí na zlepšenie
  • Zdokonaľovanie procesov
  • Realizácia nových procesov v praxi

   

  Optimalizovať možno prakticky všetky procesy, ktoré sú funkciami HR manažmentu a iné:

  • Plánovanie, používané metódy plánovania – plánovanie všetkých činností, ako plánovanie získavania uchádzačov o obsadenie pracovného miesta a plánovanie výberu z uchádzačov, plánovanie vzdelávania, hodnotenia pracovníkov, plánovanie internej a externej mobility, plánovanie odmeňovania.
  • Získavanie a výber zamestnancov – nastavenie kritérií a voľba prediktorov, priebeh samotného procesu náboru a výberu, používané modely a metódy, hodnotenie účinnosti.
  • Prijímanie a adaptácia pracovníkov – proces prijímania nových pracovníkov, druhy pracovného pomeru, priebeh adaptácie, adaptačný plán, používanie rôznych metód.
  • Riadenie výkonu a výkonnosti.
  • Hodnotenie práce a pracovného správania, produktivita práce, nastavenie kritérií hodnotenia, používanie vhodných metód.
  • Mobilita zamestnancov, penzionovanie a uvoľňovanie z pracovného pomeru, zmena kariéry, preradenie, povýšenie, prechod na nižšiu kariérnu pozíciu, znižovanie stavu zamestnancov, fluktuácia zamestnancov.
  • Odmeňovanie – mzdová politika a systém odmeňovania, používanie rôznych metód, mzdové formy, odmeny mimomzdového charakteru (benefity).
  • Pracovné miesto – obsah práce, pracovný postup, pracovné prostredie, vykonanie analýzy pracovného miesta: popis práce a špecifikácia požiadaviek na držiteľa pracovného miesta, fyzikálne a socio-psychologické podmienky pracovného miesta.
  • Starostlivosť o zamestnancov.
  • Riadenie talentov, rozvoj lídrov.
  • Optimalizácia organizačnej štruktúry.

  Budovanie zamestnávateľskej značky.

 

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok