HR Manager
Martinus

Zuzka Száraz bezpochyby patrí medzi ľudí, ktorí to, čo robia, robia s veľkým odhodlaním, láskou a nadšením. Je nielen bývalou vrcholovou športovkyňou, kde svoju lásku k športu spečatila na FTVŠ, kde vyštudovala trénerstvo modernej gymnastiky a v roku 2011 spolu založila športový klub modernej gymnastiky v Martine, ale i vyštudovaným klinickým logopédom, kde nejakú dobu pracovala ako logopéd v dennom sanatóriu pre dysfatické deti v Bratislave. Svoje vzdelanie si doplnila neskôr o štúdium andragogiky na Fil.fakulte UK v Bratislave a v Londýne na Harrow on the Hill college.

Svoju pracovnú kariéru začínala v roku 2000 v spoločnosti METRO Cash and Carry SR s.r.o. a so svojím tímom sa podieľala na tvorbe a implementácii všetkých HR procesov. Svojou prácou a prístupom k ľuďom, významne ovplyvnila prostredie i kultúru spoločnosti a dlhé roky patrila k základným pilierom manažmentu.

Neustále hľadá príležitosti, ktorými môže obohatiť prostredie spoločnosti a tým rozvíjať i ľudí. Ako lektor, či facilitátor mnohých workshopov vie, že niekedy stačí len malý podnet, aby sme správne naštartovali ľudí želaným smerom.

Dnes ju môžete stretnúť v Martinuse , kde pracuje ako šéf ľudských zdrojov. Venuje sa nielen firemnej kultúre, férovému odmeňovaniu či zefektívňovaniu HR procesov. Jednou z kľúčových oblastí je budovanie Martinus akadémie ako miesta či platformy určenej na rozvoj a vzdelávania ľudí.

 

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok